Motorbit Oy takuu- ja toimitusehdot

Voimassa alkaen 30.11.2020. Motorbit Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia takuu- ja toimitusehtoihin yrityksen toiminnan tai palveluiden muuttuessa.

1. Takuu ohjelmoinnille ja asennustöille

1.1. Takuu ohjelmalle, ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle
Motorbit myöntää viiden (5) vuoden takuun sen tekemälle ohjelmalle, ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle. Takuu koskee ainostaan sarjavalmisteisia ajoneuvoja joihin ei ole tehty mekaanisia muutoksia kuten turboahdin, suutinmuutokset, virityskatalysaattori, korvausvälijäähdytin tai muita moottoriteknisiä muutoksia.

1.2. Vastuu asennustyöstä ja komponenteista
Motorbit Oy vastaa ohjelmoinnin yhteydessä tehtävistä asennustöistä ja asennustöissä käytetyistä osista ja komponenteista. Vastuu koskee kaikkia sellaisia osia ja komponentteja joihin joudutaan tekemään muutoksia tai joita joudutaan irrottamaan ja käsittelemään asennuksen yhteydessä.

1.3 Vuosikatsastuksen läpäisy
Motorbit Oy antaa takuun sille että ajoneuvo läpäisee ohjelmointi hetkellä voimassa olevat, sen hetkiset vuosikatsastuksen päästö- ja OBD-testit. Motorbit Oy ei vastaa mahdollisista ohjelmointihetken jälkeisistä muutoksista, vuosikatsastuksen päästö- ja OBD-testeissä.

1.4. Takuu kilpailukäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille
Takuu ja vastuu ei koske kilpailukäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttötapaan tarkoitettua ajoneuvoa, mukaanlukien teknisesti muutetut ajoneuvot. Työn tilaaja hyväksyy työtilauksen maksamalla sen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, hyväksyen samalla työn ilman erillistä palautusoikeutta.

1.5. Huollossa päivitetty ohjainlaiteohjelma
Motorbit Oy ei ole vastuussa mahdollisesta huollossa tapahtuvasta valmistajan ohjelmapäivityksestä joka korvaa Motorbit Oy:n aiemmin asentaman ohjelman. Veloitamme uudelleenohjelmoinnista aikaperusteisesti 80,00 euroa tunnilta, sisältäen voimassa olevan alv:n, enintään kuitenkin 50% (puolet) aiemmin hankitun ohjelmoinnin hinnasta. Uudelleenohjelmoinnissa muutokset tehdään huollossa tehdyn valmistajan ohjelmapäivityksen päälle.

1.6. Rikkoutuneen ohjainlaitteen korvaaminen
Motorbit Oy korvaa ainoastaan ohjelmoinnin yhteydessä rikkoutuneet ohjainlaitteet. Motorbit Oy ei ole vastuussa ajoneuvon ohjainlaitteen korvaamisesta mikäli ajoneuvon huoltotöiden, sähköhäiriön tai muun tapahtuman yhteydessä ilmenee ohjainlaitteen vikaantuminen.

1.7. Mekaaniset viat eivät kuulu takuun piiriin
Motorbit Oy ei ole vastuussa ajoneuvon mekaanisista vioista tai kulumisesta. Motorbit Oy antaa takuun ainostaan ohjelman toimivuudelle ja vastaa sen asennustyöstä, takuuta ei myönnetä ajoneuvon moottorille tai voimansiirrolle.

1.8. Valmistajan takuuehdot ohjelmoidussa ajoneuvossa
Tehdastakuun tai muun siihen rinnastettavan takuun tai edun alaisessa ajoneuvossa on sen haltijan tai omistajan itse selvitettävä ohjelmoinnin mahdollinen vaikutus ajoneuvon takuuseen ajoneuvon edustajalta tai sen maahantuojalta. Motorbit Oy ei ole vastuussa mahdollisista ohjelmoinnin aiheuttamasta takuuehtojen muutoksesta tai takuun raukeamisesta.

1.9. Ajoneuvotekniset ongelmat ja niiden selvittäminen
Tilanteessa jossa asiakas epäilee ajoneuvon toimintahäiriön johtuvan Motorbit Oy:n suorittamasta ohjelmoinnista, on hänen viipymättä otettava yhteyttä ja tarjottava ensisijaisesti Motorbit Oy:lle mahdollisuus tarkistaa ajoneuvon toiminta ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt. Ohjelmaan liittyvät ongelmat Motorbit Oy on velvollinen korjaamaan veloituksetta takuuehtojen pykälän 1.1. mukaisesti. Mikäli vika on riippumaton ohjelmoinnista, on Motorbit Oy oikeutettu veloittamaan vianhausta ja mahdollisesta korjauksesta sen hetkisen hinnaston mukaisen korvauksen. Muissa kun ohjelmaperusteisissa vioissa Motorbit Oy on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle ennen korjauksen aloittamista korjausarvio.

2. Toimintahäiriön tai teknisen ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset

2.1. Teknisen ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset
Motorbit Oy ei korvaa ajoneuvon toimintahäiriöstä tai teknisestä viasta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Tälläisiksi välillisiksi kustannuksiksimme luetaan mahdollinen sijaisauto, hinauskustannukset sekä mahdolliset asiakkaan omatoimiset korjaustyöt ja niistä aiheutuneet kustannukset.

3. Asennustyöt, ohjelmointiin ei kuuluvat muut työt

3.1. Mahdolliset ohjelmoinnin yhteydessä tehdyt lisätyöt
Mikäli Motorbit Oy huomaa työn suorituksen aikana tarpeen tehdä lisätöitä tai mahdollisia korjauksia, tulee niihin saada työn tilaajan suostumus. Ilman työn tilajaan suostumusta Motorbit Oy:llä on lupa tehdä lisätöitä ja asentaa tarvikkeita kustannuksiltaan enintään 75,00 euroon saakka työn valmiiksi saattamiseksi.

4. Palautusoikeus ja kaupanpurku

4.1. Työnluovutus ja koeajo
Asiakas on velvoitettu koeajamaan ajoneuvon ohjelmoinnin jälkeen, ennen ohjelmoinnin ostopäätöksen tekoa. Mikäli asiakas on tyytyväinen työhön ja hyväksyy sen suorittamalla maksun ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, katsotaan hänen hyväksyneen maksuhetkellä työsuoritus osaltaan. Mikäli asiakas työnluovutus vaiheessa päättää olla hyväksymättä työsuoritusta, on Motorbit Oy:lla oikeus palauttaa asiakkaan ajoneuvo työtä edeltäneeseen tilaan, palautuksen tapahtuessa työn tilaajalle veloituksetta.

4.2. Kaupan purku 7 päivän kuluessa
Tilaaja, asiakas voi perua kaupan 7 päivän kuluessa sen suorituksesta. Kaupanpurussa asiakas on velvollinen toimittamaan etukäteen sovittuna aikana ajoneuvon Motorbit Oy:n toimipisteeseen sen palauttamiseksi työtä edeltävään tilaan. Erikseen tehdystä ohjelmoinnin jälkeisestä kaupanpurusta eli ajoneuvon palauttamisesta ohjelmointia edeltäneeseen tilaan, Motorbit Oy vähentää palauttamistyöhön kuluvan ajan työntilaajalle palautettavasta kauppasummasta, kuitenkin enintään 175,00 euroa. Kaupan purkukatsotaan tapahtuneeksi kun työn tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut ajoneuvon Motorbit Oy:n palautettua ohjainlaitteen ohjelman asennusta edeltävään tilaan.

4.3. Rajoitettu kaupan purku oikeus
Palautusoikeus on rajoitettu tapauksissa joissa työn tilaajan tyytymättömyys kohdistuu ohjelman toimintaan, sen aiheuttamaan toimintahäiriöön tai asennustyössä tapahtuneeseen virheeseen. Motorbit Oy:llä on aina oikeus toimitus- ja takuuehtojen kohdan 1.9. mukaiseen ensisijaiseen korjausmahdollisuuteen.

4.4. Maksun palautus
Palautettavan kauppasumman jäännös kaupan purun yhteydessä suoritetaan ainoastaan tilisiirtona työn tilaajan, asiakkaan pankkitilille. Palautus tapahtuu 7 vrk sisään takuu- ja toimitusehtojen kohdassa 4.2. määritellyn hyväksytyn kaupanpurun jälkeen.

5. Maksuehdot yksityisille ja yrityksille.

5.1. Työsuorituksen maksu
Työsuoritus maksetaan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole jo työtilausta tehtäessä erikseen sovittu. Käteismaksuksi rinnastetaan rahan lisäksi pankkikortti sekä Mastercard- ja Visa-luottokortit. Motorbit Oy voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä.

5.2. Yritysasiakkaat
Yritysasiakkailla on vaihtoehtoisena maksutapana lasku mikäli Motorbit Oy on kyseiselle asiakasyritykselle myöntänyt lasku maksutavan. Kaikkien laskutusasiakkaiden kohdalla Motorbit Oy pidättää oikeuden olla myöntämättä maksutapaa lasku.

5.3. Lasku, viivästyskorko ja perintä
Laskutuksessa Motorbit Oy käyttää maksuehtona 7 pv netto ja viivästyskorko on myöhästyneestä suorituksesta voimassa olevan korkolain mukainen. Motorbit Oy siirtää kaikki ensimmäisen maksumuistuksen jälkeen edelleen hoitamattomat suoritukset perintään ilman erillistä huomautusta. Mahdolliset perinnästä aiheutuvat kustannukset sekä pääomasta aiheutuneet viivästyskorot jäävät velallisen rasitteeksi ja maksettavaksi.

6. Oikeus pidättäytyä ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä palveluista

6.1. Oikeus pidättyä tilatusta työstä
Motorbit Oy:llä on oikeus pidättäytyä suorittamasta ohjelmointia ajoneuvoon vaikka sen olisi tehtäväkseen ottanut. Jos työn suorittaja huomaa työtä tehdessään omien toimien aiheuttavan itselleen tai työn tilaajalle välittömiä tai todennäköisiä odotettavissa olevia taloudellisia, aineellisia tai muita menetyksiä esimerkiksi ajoneuvon kestävyyden merkittävästi kärsiessä, on Motorbit Oy oikeutettu keskeyttämään työ ja ilmoittamaan siitä työn tilaajalle.

7. Motorbit Oy ohjelmien jälleenmyyjät.

7.1. Vastuu jälleenmyyjistä
Motorbit Oy ei ole vastuussa sen ohjelmistojälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden toiminnasta, markkinoinnista, eikä hinnoittelusta. Tälläinen ulkopuolinen taho vastaa itse omasta toiminnastaan.

8. Internet, sähköposti ja sosiaalinen media

8.1. Internet, sähköposti, julkaisut ja viestintä
Motorbit Oy:n verkkosivuilla motorbit.fi ja Facebook sivulla facebook.com/www.motorbit.fi julkaistu materiaali on tekijäoikeuslakien alaista Motorbit Oy:lle kuuluvaa materiaalia, ellei toisin ole ilmoitettu. Materiaalin luvaton käyttö ja sen kopioiminen on lailla kielletty. Materiaaliin ja sisältöön viittaaminen, esimerkiksi linkittäminen on sallittua siinä tapauksessa kun se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja asiayhteyteen liittyen.

8.2. Sähköpostiviestintä
Sähköpostiviestinnässä käyty keskustelu on Motorbit Oy:n ja viestin vastaanottajan välistä, luottamuksellista keskustelua. Viestien sisältämät mahdolliset tekniset kuvaukset, hintatiedot, tarjoukset ja liitetiedostot, ovat vain viestin vastaanottajalle tarkoitettua kahdenvälistä, luottamuksellista tietoa.