Voimassa alkaen 1.3.2023

Motorbit Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia takuu- ja toimitusehtoihin yrityksen toiminnan, sen palveluiden tai lainsäädännön muuttuessa.

1. Takuu ohjelmoinnille ja asennustöille

1.1. Motorbit Oy myöntää viiden (5) vuoden takuun sen tekemälle ohjelmalle tai ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle. Takuu koskee ainostaan sarjavalmisteisia ajoneuvoja, joihin ei ole tehty mekaanisia muutoksia kuten turboahdin, suutinmuutokset, virityskatalysaattori, korvausvälijäähdytin tai muita moottoriteknisiä muutoksia.

1.2. Vastuu asennustyöstä ja komponenteista. Motorbit Oy vastaa ohjelmoinnin yhteydessä tehtävistä asennustöistä ja asennustöissä käytetyistä osista ja komponenteista. Vastuu koskee kaikkia sellaisia osia ja komponentteja, joihin joudutaan tekemään muutoksia tai joita joudutaan irrottamaan ja käsittelemään asennuksen yhteydessä.

1.3 Vuosikatsastuksen läpäisy. Motorbit Oy antaa takuun sille että ajoneuvo läpäisee vuosikatsastuksen sen hetkiset päästö- ja OBD-testit myös suorittamansa ohjelmoinnin jälkeen.

1.4. Takuu kilpailu- ja harrastekäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille. Takuu- ja toimitusehtojen mukainen takuu, vastuu ja kaupanpurku ei koske kilpailukäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttötapaan tarkoitettua ajoneuvoa, mukaanlukien käyttötarkoituksesta riippumatta moottoriteknisesti muutetut ajoneuvot. Työn tilaaja (asiakas) hyväksyy poikkeavan takuukäytännön työn tilauksen yhteydessä.

1.5. Huollossa päivitetty ohjainlaiteohjelma. Motorbit Oy ei ole vastuussa mahdollisesta huollossa tapahtuvasta valmistajan ohjelmapäivityksestä joka korvaa Motorbit Oy:n aiemmin asentaman ohjelman. Veloitamme huoltopäivityksen jälkeisestä uudelleenohjelmoinnista alennetun hinnan mukaisen korvauksen, kuitenkin enintään 60% aiemmin hankitun ohjelmoinnin hinnasta. Uudelleenohjelmoinnissa muutokset tehdään huollossa tehdyn valmistajan ohjelmapäivityksen päälle, eikä se sisällä mahdollisia lisätöitä kuten tehomittaus.

1.6. Rikkoutuneen ohjainlaitteen korvaaminen Motorbit Oy korvaa ainoastaan ohjelmoinnin yhteydessä rikkoutuneet ohjainlaitteet. Motorbit Oy ei ole vastuussa ajoneuvon ohjainlaitteen korvaamisesta mikäli ajoneuvon huoltotöiden, sähkövian tai muun tapahtuman yhteydessä ilmenee ohjainlaitteen vikaantuminen.

1.7. Mekaaniset viat eivät kuulu takuun piiriin. Motorbit Oy ei ole vastuussa ajoneuvon mekaanisista vioista tai sen normaalia nopeammasta kulumisesta. Motorbit Oy antaa takuun ainostaan ohjelman toimivuudelle ja vastaa sen asennustyöstä, takuuta ei myönnetä ajoneuvon moottorille tai voimansiirrolle.

1.8. Valmistajan takuuehdot ohjelmoidussa ajoneuvossa. Tehdastakuun tai muun siihen rinnastettavan takuun tai edun alaisessa ajoneuvossa on sen haltijan tai omistajan itse selvitettävä edustajalta tai sen maahantuojalta ohjelmoinnin mahdollinen vaikutus ajoneuvon takuuseen ajoneuvon. Motorbit Oy ei ole vastuussa mahdollisista ohjelmoinnin aiheuttamasta takuuehtojen muutoksesta tai takuun raukeamisesta.

1.9. Ajoneuvotekniset ongelmat ja niiden selvittäminen. Tilanteessa jossa asiakas epäilee ajoneuvon toimintahäiriön johtuvan Motorbit Oy:n suorittamasta ohjelmoinnista, on hänen viipymättä otettava yhteyttä ja tarjottava Motorbit Oy:lle ensisijainen mahdollisuus tarkistaa ajoneuvon toiminta ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt. Ohjelmaan liittyvät ongelmat Motorbit Oy on velvollinen korjaamaan veloituksetta takuuehtojen pykälän 1.1. mukaisesti. Mikäli vika on riippumaton ohjelmoinnista, on Motorbit Oy oikeutettu veloittamaan vianhausta ja mahdollisesta korjauksesta sen hetkisen tuntiveloituksen mukaisen korvauksen. Muissa kun ohjelmaperusteisissa vioissa Motorbit Oy on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle ennen korjauksen aloittamista alustava korjauskustannusarvio.

1.10. Muutos lainsäädännössä. Motorbit Oy ei vastaa ajoneuvon muutoskatsastuksesta eikä muistakaan viranomaisvaatimusten selvittämisistä. Motorbit Oy ei vastaa mahdollisista lakimuutosten aiheuttamista jälkikäteis vaatimuksista jo aiemmin ohjelmoitujen ajoneuvojen osalta.

2. Toimintahäiriön tai teknisen ongelman aiheuttama välillinen kustannus.

2.1. Motorbit Oy ei korvaa ohjelmoimansa ajoneuvon toimintahäiriöstä tai sen teknisestä viasta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Tälläisiksi välillisiksi kustannuksiksimme luetaan mahdollinen sijaisauto, hinauskustannukset sekä mahdolliset asiakkaan omatoimiset korjaustyöt ja niistä aiheutuneet kustannukset.

3. Asennustyöt, ohjelmointiin ei kuuluvat muut työt

3.1. Mikäli Motorbit Oy huomaa työn suorituksen aikana tarpeen tehdä välttämättömiä lisätöitä tai korjauksia, tulee niihin saada työn tilaajan suostumus. Ilman työn tilaajan suostumusta Motorbit Oy:llä on lupa tehdä lisätöitä ja asentaa tarvikkeita kustannuksiltaan enintään 75 euroon saakka, työn valmiiksi saattamiseksi.

4. Palautusoikeus ja kaupanpurku

4.1. Asiakas on velvoitettu koeajamaan ajoneuvon ohjelmoinnin jälkeen, ennen ohjelmoinnin ostopäätöksen tekoa. Mikäli asiakas on tyytyväinen työhön ja hyväksyy sen suorittamalla maksun ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, katsotaan hänen hyväksyneen maksuhetkellä työsuoritus osaltaan. Mikäli asiakas työnluovutus vaiheessa päättää olla hyväksymättä työsuoritusta, on Motorbit Oy:lla oikeus palauttaa asiakkaan ajoneuvo työtä edeltäneeseen tilaan, palautuksen tapahtuessa työn tilaajalle veloituksetta.

4.2. Työn tilaaja, asiakas voi perua kaupan 7 päivän kuluessa sen suorituksesta. Kaupanpurussa asiakas on velvollinen toimittamaan etukäteen sovittuna aikana ajoneuvon Motorbit Oy:n toimipisteeseen sen palauttamiseksi työtä edeltävään tilaan. Erikseen tehdystä ohjelmoinnin jälkeisestä kaupanpurusta eli ajoneuvon palauttamisesta ohjelmointia edeltäneeseen tilaan, Motorbit Oy vähentää palauttamistyöhön kuluvan ajan työntilaajalle palautettavasta kauppasummasta, kuitenkin enintään 150,00 euroa.

4.3. Palautusoikeus on rajoitettu tapauksissa joissa työn tilaajan tyytymättömyys kohdistuu ohjelman toimintaan, sen aiheuttamaan toimintahäiriöön tai asennustyössä tapahtuneeseen virheeseen. Motorbit Oy:llä on aina oikeus toimitus- ja takuuehtojen kohdan 1.9. mukaiseen ensisijaiseen korjausmahdollisuuteen.

4.4. Kaupanpurku katsotaan tapahtuneeksi kun työn tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut ajoneuvon Motorbit Oy:n palautettua ohjainlaitteen ohjelman asennusta edeltävään tilaan.

4.5. Palautettavan kauppasumman jäännös kaupanpurun yhteydessä, suoritetaan ainoastaan tilisiirtona työn tilaajan, asiakkaan pankkitilille. Palautus tapahtuu 5 vrk sisällä kohdassa 3.4. määritellyn hyväksytyn kaupanpurun jälkeen.

5. Maksuehdot yksityisille ja yrityksille.

5.1. Työsuoritus maksetaan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole jo työtilausta tehtäessä erikseen sovittu. Käteismaksuksi rinnastetaan rahan lisäksi yleisimmät pankki- , luotto- ja muut maksukortit.

5.2. Yritysasiakkailla on vaihtoehtoisena maksutapana lasku mikäli Motorbit Oy on kyseiselle asiakasyritykselle myöntänyt lasku-maksutavan. Kaikkien laskutusasiakkaiden kohdalla Motorbit Oy pidättää oikeuden olla myöntämättä maksutapaa lasku.

5.3. Laskutuksessa Motorbit Oy käyttää maksuehtona 10 pv netto ja viivästyskorko on myöhästyneestä suorituksesta voimassa olevan korkolain mukainen. Motorbit Oy siirtää kaikki ensimmäisen maksumuistuksen jälkeen edelleen hoitamattomat suoritukset perintään ilman erillistä huomautusta. Mahdolliset perinnästä aiheutuvat kustannukset sekä pääomasta aiheutuneet viivästyskorot jäävät velallisen rasitteeksi ja maksettavaksi.

5.4. Motorbit Oy voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä.

5.5. Työntilaajalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua työtä, kunnes virhe on Motorbit Oy:n tai sen edustajan toimesta korjattu.

6. Oikeus pidättäytyä ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä palveluista.

6.1. Motorbit Oy:llä on oikeus pidättäytyä suorittamasta ohjelmointia ajoneuvoon vaikka olisi sen ottanut tehtäväkseen. Jos työn suorittaja huomaa työtä tehdessään omien toimien aiheuttavan itselleen tai työn tilaajalle välittömiä tai odotettavissa olevia taloudellisia, aineellisia tai muita menetyksiä kuten ajoneuvon kestävyyden merkittävästi kärsiessä, on Motorbit Oy oikeutettu keskeyttämään työ ja ilmoittamaan siitä työn tilaajalle.

6. Ohjelmien ja palveluiden jälleenmyyjät.

7.1. Motorbit Oy ei ole vastuussa sen itsenäisten ohjelmistojälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden toiminnasta, markkinoinnista eikä hinnoittelusta.

6. Internet, sähköposti, julkaisut ja sosiaalinen media.

8.1. Motorbit Oy:n internet sivuilla www.motorbit.fi ja sosiaalisen median profiileissaan julkaisema materiaali on tekijäoikeuslailla suojattua sisältöä, ellei toisin ole ilmoitettu. Sisällön luvaton käyttö ja sen kopioiminen on kielletty. Luvattomasta sisällön käytöstä seuraa asian selvittely ja korvaus. Materiaaliin ja sisältöön viittaaminen, esimerkiksi linkittäminen on sallittua siinä tapauksessa, kun se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja asiayhteyteen liittyen.

8.2. Sähköpostiviestinnässä käyty keskustelu on Motorbit Oy:n ja viestin vastaanottajan välistä, luottamuksellista keskustelua. Viestien sisältämät mahdolliset tekniset kuvaukset, hintatiedot, tarjoukset ja kaikki liitetiedostot, ovat vain viestin vastaanottajalle tarkoitettua kahdenvälistä ja luottamuksellista tietoa.