Takuu- ja toimitusehdot

Takuu- ja toimitusehdot voimassa alkaen 02.01.2014

 

Motorbit Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia takuu- ja toimitusehtoihin yrityksen toiminnan tai palveluiden muuttuessa.

 

 • 1. Takuu ohjelmoinnille ja asennustöille

  1.1. Motorbit myöntää viiden (5) vuoden takuun sen tekemälle ohjelmalle, ohjelmoinnille ja sen toimivuudelle. Takuu koskee ainostaan sarjavalmisteisia ajoneuvoja joihin ei ole tehty mekaanisia muutoksia kuten turboahdin, suutinmuutokset, virityskatalysaattori, korvausvälijäähdytin tai muita moottoriteknisiä muutoksia.

  1.2. Vastuu asennustyöstä ja komponenteista
  Motorbit Oy vastaa ohjelmoinnin yhteydessä tehtävistä asennustöistä ja asennustöissä käytetyistä osista ja komponenteista. Vastuu koskee kaikkia sellaisia osia ja komponentteja joihin joudutaan tekemään muutoksia tai joita joudutaan irrottamaan ja käsittelemään asennuksen yhteydessä.

  1.3 Vuosikatsastuksen läpäisy
  Motorbit Oy antaa takuun sille että ajoneuvo läpäisee vuosikatsastuksen päästö- ja OBD-testit myös ohjelmoinnin jälkeen.

  1.4. Takuu kilpailukäyttöön tarkoitetuille ajoneuvoille.
  Takuu ja vastuu ei koske kilpailukäyttöön tai siihen rinnastettavaan käyttötapaan tarkoitettua ajoneuvoa, mukaanlukien teknisesti muutetut ajoneuvot. Työn tilaaja hyväksyy työtilauksen maksamalla sen ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, hyväksyen samalla työn ilman erillistä palautusoikeutta.

  1.5. Huollossa päivitetty ohjainlaiteohjelma.
  Motorbit Oy ei ole vastuussa mahdollisesta huollossa tapahtuvasta valmistajan ohjelmapäivityksestä joka korvaa Motorbit Oy:n aiemmin asentaman ohjelman. Veloitamme uudelleenohjelmoinnista aikaperusteisesti 70 euroa tunnilta, sisältäen voimassa olevan alv:n, enintään kuitenkin 50% (puolet) aiemmin hankitun ohjelmoinnin hinnasta. Uudelleenohjelmoinnissa muutokset tehdään huollossa tehdyn valmistajan ohjelmapäivityksen päälle.

  1.6. Rikkoutuneen ohjainlaitteen korvaaminen
  Motorbit Oy korvaa ainoastaan ohjelmoinnin yhteydessä rikkoutuneet ohjainlaitteet. Motorbit Oy ei ole vastuussa ajoneuvon ohjainlaitteen korvaamisesta mikäli ajoneuvon huoltotöiden, sähköhäiriön tai muun tapahtuman yhteydessä ilmenee ohjainlaitteen vikaantuminen.

  1.7. Mekaaniset viat eivät kuulu takuun piiriin
  Motorbit Oy ei ole vastuussa ajoneuvon mekaanisista vioista tai kulumisesta. Motorbit Oy antaa takuun ainostaan ohjelman toimivuudelle ja vastaa sen asennustyöstä, takuuta ei myönnetä ajoneuvon moottorille tai voimansiirrolle.

  1.8. Valmistajan takuuehdot ohjelmoidussa ajoneuvossa
  Tehdastakuun tai muun siihen rinnastettavan takuun tai edun alaisessa ajoneuvossa on sen haltijan tai omistajan itse selvitettävä ohjelmoinnin mahdollinen vaikutus ajoneuvon takuuseen ajoneuvon edustajalta tai sen maahantuojalta. Motorbit Oy ei ole vastuussa mahdollisista ohjelmoinnin aiheuttamasta takuuehtojen muutoksesta tai takuun raukeamisesta.

  1.9. Ajoneuvotekniset ongelmat ja niiden selvittäminen
  Tilanteessa jossa asiakas epäilee ajoneuvon toimintahäiriön johtuvan Motorbit Oy:n suorittamasta ohjelmoinnista, on hänen viipymättä otettava yhteyttä ja tarjottava ensisijaisesti Motorbit Oy:lle mahdollisuus tarkistaa ajoneuvon toiminta ja siihen liittyvät mahdolliset häiriöt. Ohjelmaan liittyvät ongelmat Motorbit Oy on velvollinen korjaamaan veloituksetta takuuehtojen pykälän 1.1. mukaisesti. Mikäli vika on riippumaton ohjelmoinnista, on Motorbit Oy oikeutettu veloittamaan vianhausta ja mahdollisesta korjauksesta sen hetkisen hinnaston mukaisen korvauksen. Muissa kun ohjelmaperusteisissa vioissa Motorbit Oy on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle ennen korjauksen aloittamista korjausarvio.

  2. Toimintahäiriön tai teknisen ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset

  2.1. Motorbit Oy ei korvaa ajoneuvon toimintahäiriöstä tai teknisestä viasta asiakkaalle aiheutuneita välillisiä kustannuksia. Tälläisiksi välillisiksi kustannuksiksimme luetaan mahdollinen sijaisauto, hinauskustannukset sekä mahdolliset asiakkaan omatoimiset korjaustyöt ja niistä aiheutuneet kustannukset.

  3. Asennustyöt, ohjelmointiin ei kuuluvat muut työt

  3.1. Mikäli Motorbit Oy huomaa työn suorituksen aikana tarpeen tehdä lisätöitä tai mahdollisia korjauksia, tulee niihin saada työn tilaajan suostumus. Ilman työn tilajaan suostumusta Motorbit Oy:llä on lupa tehdä lisätöitä ja asentaa tarvikkeita kustannuksiltaan enintään 75 euroon saakka työn valmiiksi saattamiseksi.

 • 4. Palautusoikeus ja kaupanpurku

  4.1. Asiakas on velvoitettu koeajamaan ajoneuvon ohjelmoinnin jälkeen, ennen ohjelmoinnin ostopäätöksen tekoa. Mikäli asiakas on tyytyväinen työhön ja hyväksyy sen suorittamalla maksun ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, katsotaan hänen hyväksyneen maksuhetkellä työsuoritus osaltaan. Mikäli asiakas työnluovutus vaiheessa päättää olla hyväksymättä työsuoritusta, on Motorbit Oy:lla oikeus palauttaa asiakkaan ajoneuvo työtä edeltäneeseen tilaan, palautuksen tapahtuessa työn tilaajalle veloituksetta.

  4.2. Työn tilaaja, asiakas voi perua kaupan 7 päivän kuluessa sen suorituksesta. Kaupanpurussa asiakas on velvollinen toimittamaan etukäteen sovittuna aikana ajoneuvon Motorbit Oy:n toimipisteeseen sen palauttamiseksi työtä edeltävään tilaan. Erikseen tehdystä ohjelmoinnin jälkeisestä kaupanpurusta eli ajoneuvon palauttamisesta ohjelmointia edeltäneeseen tilaan, Motorbit Oy vähentää palauttamistyöhön kuluvan ajan työntilaajalle palautettavasta kauppasummasta, kuitenkin enintään 150 euroa.

  4.3. Palautusoikeus on rajoitettu tapauksissa joissa työn tilaajan tyytymättömyys kohdistuu ohjelman toimintaan, sen aiheuttamaan toimintahäiriöön tai asennustyössä tapahtuneeseen virheeseen. Motorbit Oy:llä on aina oikeus toimitus- ja takuuehtojen kohdan 1.9. mukaiseen ensisijaiseen korjausmahdollisuuteen.

  4.4. Kaupanpurku katsotaan tapahtuneeksi kun työn tilaaja on hyväksynyt ja vastaanottanut ajoneuvon Motorbit Oy:n palautettua ohjainlaitteen ohjelman asennusta edeltävään tilaan.

  4.5. Palautettavan kauppasumman jäännös kaupanpurun yhteydessä, suoritetaan ainoastaa tilisiirtona työn tilaajan, asiakkaan pankkitilille. Palautus tapahtuu 7 vrk sisään kohdassa 3.4. määritellyn hyväksytyn kaupanpurun jälkeen.

  5. Maksuehdot yksityisille ja yrityksille.

  5.1. Työsuoritus maksetaan käteisellä ajoneuvon luovutuksen yhteydessä, ellei vaihtoehtoisesta maksutavasta ole jo työtilausta tehtäessä erikseen sovittu. Käteismaksuksi rinnastetaan rahan lisäksi yleisimmät pankki- , luotto- ja muut maksukortit.

  5.2. Yritysasiakkailla on vaihtoehtoisena maksutapana lasku mikäli Motorbit Oy on kyseiselle asiakasyritykselle myöntänyt lasku-maksutavan. Kaikkien laskutusasiakkaiden kohdalla Motorbit Oy pidättää oikeuden olla myöntämättä maksutapaa lasku.

  5.3. Laskutuksessa Motorbit Oy käyttää maksuehtona 10 pv netto ja viivästyskorko on myöhästyneestä suorituksesta voimassa olevan korkolain mukainen. Motorbit Oy siirtää kaikki ensimmäisen maksumuistuksen jälkeen edelleen hoitamattomat suoritukset perintään ilman erillistä huomautusta. Mahdolliset perinnästä aiheutuvat kustannukset sekä pääomasta aiheutuneet viivästyskorot jäävät velallisen rasitteeksi ja maksettavaksi.

  5.4. Motorbit Oy voi kieltäytyä luovuttamasta työn kohdetta asiakkaalle, ellei työstä aiheutunutta laskua makseta luovutuksen yhteydessä.

  5.5. Työntilaajalla on oikeus pidättäytyä maksamasta virheellisesti suoritettua työtä, kunnes virhe on Motorbit Oy:n tai sen edustajan toimesta korjattu.

  6. Oikeus pidättäytyä ohjelmoinnista ja siihen liittyvistä palveluista.

  6.1. Motorbit Oy:llä on oikeus pidättäytyä suorittamasta ohjelmointia ajoneuvoon vaikka sen olisi tehtäväkseen ottanut. Jos työn suorittaja huomaa työtä tehdessään omien toimien aiheuttavan itselleen tai työn tilaajalle välittömiä tai odotettavissa olevia taloudellisia, aineellisia tai muita menetyksiä esimerkiksi ajoneuvon kestävyyden merkittävästi kärsiessä, on Motorbit Oy oikeutettu keskeyttämään työ ja ilmoittamaan siitä työn tilaajalle.

  7. Motorbit Oy ohjelmien jälleenmyyjät.

  7.1. Motorbit Oy ei ole vastuussa sen ohjelmistojälleenmyyjien ja markkinointiyhteistyökumppaneiden toiminnasta, markkinoinnista eikä hinnoittelusta.

  8. Internet, sähköposti, julkaisut ja viestintä.

  8.1. Motorbit Oy:n internet sivuilla, www.motorbit.fi, julkaisema materiaali on tekijäoikeuslakien alaista Motorbit Oy:lle kuuluvaa materiaalia ellei toisin ole ilmoitettu. Materiaalin luvaton käyttö ja sen kopioiminen on edesvastuun uhalla kielletty. Materiaaliin ja sisältöön viittaaminen, esimerkiksi linkittäminen on sallittua siinä tapauksessa kun se tapahtuu hyvien tapojen mukaisesti ja asiayhteyteen liittyen.

  8.2. Sähköpostiviestinnässä käyty keskustelu on Motorbit Oy:n ja viestin vastaanottajan välistä, luottamuksellista keskustelua. Viestien sisältämät mahdolliset tekniset kuvaukset, hintatiedot, tarjoukset ja liitetiedostot, ovat vain viestin vastaanottajalle tarkoitettua kahdenvälistä, luottamuksellista tietoa.